Tekengebied 1

Vakopleiding autonoom beeldend kunstenaar

 

Autonoom beeldend kunstenaar

Deeltijd studeren

De wereld van de beeldende kunst is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld zullen kunstenaars hun eigen ruimte moeten creëren. Onze vakopleiding tot autonooom beeldend kunstenaar focust daarom op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

Persoonlijk studiepalet

Het programma bestaat uit modules. In de ene module vind je een mix van de vier pijlers, in de andere module ligt de focus meer op één of twee van deze gebieden. De opleiding is zo ingericht dat je naast een aantal verplichte modules direct een studiepalet kunt samenstellen dat past bij jouw eigen interesses, ambitie en richting. Dit noemen we de vrije of gebonden keuzeruimte.

AUTONOOM BEELDEND KUNSTENAAR

Deze module is ontwikkeld voor iedereen die de Deeltijd Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar van Kunstacademie Friesland wil volgen, maar nog onvoldoende basis heeft of twijfelt of de manier van werken op onze academie bij je past. De vooropleiding is ook toegankelijk voor studenten die niet van plan zijn om onze vakopleiding te gaan volgen, maar zich wel verder willen ontwikkelen op beeldend gebied. Voor de vooropleiding is geen toelatingsgesprek of toetsing nodig. bij aanvang van de opleiding moet je minimaal 17 jaar zijn.

24 WEKEN PROEVEN AAN HET KUNSTENAARSCHAP

In 24 bijeenkomsten proef je alvast aan het beeldend kunstenaarschap. We werken in lesblokken van een aantal bijeenkomsten. In elk blok kom je in aanraking met een ander medium en andere thematische uitgangspunten. Ook organiseren we een begeleid tentoonstellingsbezoek. De opdrachten die je krijgt, zul je deels thuis moeten maken. We stimuleren het gebruik van een logboek waarin je op diverse manieren (schetsen, notities, proefjes, foto’s, knipsels, etc.), verslag doet van je werkproces, je ervaringen en observaties.

Het leren doorgronden van beelden is naast het ontwikkelen van beeldende vaardigheden een belangrijk aspect gedurende deze module. De lessen worden daarom ondersteund met voorbeelden uit de beeldende kunst.

 

CERTIFICAAT

De module wordt afgesloten met een presentatie van je werkproces en eigen werkstukken. Als je de module Vooropleiding Beeldend Kunstenaar positief afgesloten hebt, ontvangt je hiervoor een certificaat. Dit certificaat biedt toegang tot de eerste fase van onze Deeltijd Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar.

 

START 18 SEPTEMBER

Dit traject bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten op woensdagavond van 19.30-22.00 uur. De kosten zijn € 595,-. Startdatum 18 september 2019. De vooropleiding is toegankelijk voor deelnemers die minimaal 17 jaar zijn bij aanvang van de opleiding. Er is geen toelating nodig.

 

Je begint aan de opleiding

gratis en vrijblijvend studieadvies

Ben je geïnteresseerd in het volgen van de vakopleiding, maar twijfel je of je niveau aansluit bij de toelatingseisen, met deze vragen kun je terecht voor een gratis adviesgesprek. Tijdens dit gesprek kun je ook vooraf aan de toetsing je portfolio te laten checken. Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of per mail contact opnemen met de administratie van Kunstacademie Friesland.

Naar aanleiding van dit studieadvies kies je voor

een losse module

de vooropleiding

de instapniveautoets

vrijstellingstoetsing

toelating en vrijstelling

 

> instapniveautoetsing

Per 1 mei 2019 zijn alle onderdelen die wij aanbieden binnen onze lesprogramma’s opengesteld. Dit betekent dat je zonder toelatingsexamen in kunt schrijven op de verschillende modules. Wil je echter de Deeltijd Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar in zijn geheel afronden, dan is er een instapniveau-toetsing nodig. Middels deze online-toetsing wordt bepaalt of jouw kennis, ervaring en verwachting aansluit bij wat er in de eerste fase van de opleiding van je gevraagd wordt. We kijken dan naar het basisniveau van je beeldend handelen, je portfolio, je ambitie en er wordt je gevraagd een opdracht te maken.

De instapniveautoetsing wordt online afgenomen en bestaat uit drie delen. Een vragenlijst en een procesopdracht en het uploaden van een beperkt portfolio. De kosten hiervoor bedragen € 32,50. N.a.v. deze toetsing krijgt je een studieadvies. Advies voor volgen van de vakopleiding volgt alleen na een positieve toetsing. Blijkt uit de toetsing dat fase 1 van de vakopleiding nog niet haalbaar is, dan zal het volgen van de vooropleiding worden geadviseerd.

> toegang via specifieke certificaten

Het certificaat van een van de onderstaande modules biedt toegang tot de eerste fase van onze Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar:

- Module Vooropleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar

- Module Connecting the Dots

Heb je een certificaat van een van deze modules ontvangen, dan hoef je de instapniveautoetsing niet te doen.

> vrijstellingstoetsing (deel-)fase

Is er verwantschap tussen eerder gevolgde opleiding/cursus en deel van de vakopleiding dan wordt op grond van inhoud, niveau en de omvang bepaald of (een deel van) een fase kan worden vrijgesteld. Studenten die niet eerder een verwante opleiding volgden, maar middels ervaring in aanmerking menen te kunnen komen, kunnen dit eveneens laten toetsen. De vrijstellingstoetsing is deels digitaal en deels mondeling. N.a.v. deze toetsing krijgt een student een bindend studieadvies, waarin een persoonlijk studieplan wordt meegenomen. De kosten voor de vrijstellingstoets zijn € 125,-.

OPLEIDING

Modules

Onze vakopleiding bestaat uit drie fasen. In elke fase ligt een bepaald programma vast, daarnaast kies je naar je eigen voorkeur nog modules uit de gebonden of vrije keuzeruimte.

De verplichte modules starten vanaf september en zetten in eerste instantie in op procesmatig werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie en het verder ontwikkelen van techniek. Zo ontdek je steeds meer waar je als kunstenaar voor staat. Wat betekent kunst voor jou en welke vorm past bij jou? Studenten die al wat verder in de opleiding zijn, volgen verplichte modules die gericht zijn op het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal en visie en het toewerken naar een expositie. In latere fases van de opleiding schrijf je ook een scriptie en heb je maandelijkse coachingsgesprekken. Elke deelfase wordt afgesloten met een werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Studietempo/belasting

In principe staat er voor de vakopleiding een studieduur van 5 jaar. Het is echter ook mogelijk om er langer over doen, door bijvoorbeeld eerst alleen de verplichte onderdelen van een deelfase te volgen en later pas de vrije keuzeruimte in te vullen. Je kunt de studiebelasting in de vrije ruimte dus naar eigen inzicht spreiden.

Studiepunten

Studiepunten drukken de gewogen studiebelasting uit. Eén studiepunt staat gelijk aan 2,5 uur studiebelasting (ook tijd voor het uitwerken van opdrachten thuis wordt meegenomen). Per fase en deelfase wordt aangegeven hoeveel studiepunten je moet verzamelen.

Werkbespreking
(drempelmomenten)

Twee keer per jaar, in april en september, zijn er evaluatiedagen. Op deze dagen vinden werkbesprekingen en -presentaties plaats. De werkbesprekingen zijn drempelmomenten voor een volgende (deel-)fase of het diploma. Na een positief afgeronde werkbespreking, ontvang je een (deel-) fase certificaat of het diploma. Je schrijft zelf in op een evaluatiedatum passend bij jouw studieplanning. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Schermafbeelding 2019-04-17 om 11.21.12

FASE 1

(totaal 194 stp)

FASE 2

(totaal 198 stp)

FASE 3

(totaal 96 stp)

> Coaching eenmalig of in een traject

Voor (aankomend) beeldend kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen bieden wij individuele coaching. De coachingsbijeenkomsten kunnen gericht zijn op de inhoudelijke kant van je werk, maar ook op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap.

Via gesprek, reflectie of opdrachten krijg je handvatten om nieuwe stappen te gaan zetten. Je kunt hiermee meer richting geven aan je werk(-proces) en een duidelijker (toekomst-)beeld vormen van jezelf als kunstenaar.

eenmalig of trajecten van 12 0f 24 weken

Coaching is mogelijk in trajecten van 12 of 24 weken of op incidentele basis op het moment dat je er behoefte aan hebt. Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kan maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Voor een vrijblijvend adviesgesprek, aanmelding of verdere informatie kun je mailen of bellen met Natasja Knap. Zij is bereikbaar via n.knap@ kafrl.nl of 06 4632 4790.

Onze coaches zijn CRKBO-geregistreerd en hebben allen een eigen zelfstandige artistieke praktijk. Daarnaast hebben zij de gedragscode Coachen KAF ondertekend.