LOGIN CANVAS

VOORWAARDEN

 

VOORWAARDEN VAKOPLEIDING

De student kan de inschrijving annuleren tot 14 werkdagen na toelating. Daarna is de inschrijving definitief en dient de nota volledig voldaan te worden, ook bij eventuele annulering door de student. Gemiste lessen worden niet vergoed. Bij voortijdig of tussentijds afbreken van de studie vindt geen restitutie plaats.

 

Aanmelden voor een aansluitend volgend studiejaar, dient voor 1 mei plaats te vinden.

 

Annulering door de academie gebeurt uitsluitend bij inschrijvingen minder dan 10 personen van een cursus/keuzevak/workshop of bij overmacht/calamiteiten. Betaalde leskosten worden dan direct teruggeboekt.

 

VOORWAARDEN WORKSHOPS, CURSUS EN KEUZEVAKKEN

Voor workshops, weekenden en korte cursussen kunt u zich het hele seizoen opgeven. Alle manieren van opgave zijn bindend. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een nota. Workshop, cursus en keuzevak moeten vooraf worden betaald. Als u zich heeft aangemeld voor een workshop, cursus en/of keuzevak staat u ingeschreven en houden wij voor u een plaats vrij. U bent gebonden aan de cursusprijs.

Bij ziekte of onverwachte verhindering voor een workshop, kunt u zelf iemand in uw plaats vragen te komen. Bij afmelding later dan 2 weken voor aanvang (door welke reden dan ook) van de workshop, cursus of keuzevak blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij tijdig afmelden bent u alleen de administratiekosten van € 9,- verschuldigd en storten wij het teveel betaalde retour. Afmelden kan via e-mail (alleen als u van ons een bevestigingsmail retour krijgt is deze afmelding door ons ontvangen), schriftelijk of per telefoon.

 

Annulering door de academie gebeurt uitsluitend bij inschrijvingen minder dan 10 personen van een cursus/keuzevak/workshop of bij overmacht/calamiteiten. Betaalde leskosten worden dan direct teruggeboekt.

 

BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN:

Lesgeld en opleidingskosten moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL81RABO 0301 8734 61 t.n.v. Kunstacademie Friesland met vermelding van naam en cursus/workshopnummer.

 

Betalingstermijn: 14 dagen na ontvangst van de nota.

Bij te late betaling worden herinneringskosten berekend van 1,35% per 30 dagen of ten minste € 7,50. Betaling in termijnen kan uitsluitend op grond van een schriftelijke termijnregeling. Hierbij wordt 2,7% op het notabedrag berekend.

 

GEEN RESTITUTIE

Er vindt geen restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanwege het door de student missen of niet bijwonen van lessen.

 

Wanneer lessen wegens ziekte of andere uitval van de docent of bij weeralarm niet worden gegeven zal de directie van Kunstacademie Friesland alles in het werk stellen om de les in te halen, m.u.v. de eerste twee door ziekte van de docent of weeralalarm uitgevallen lessen. Ter compensatie worden twee reservedata gepland.

 

WEL RESTITUTIE

Wanneer de lessen gedurende de rest van het schooljaar, om welke reden dan ook, niet door de docent of gastdocenten van Kunstacademie Friesland gegeven kunnen worden en er geen andere docent is die de lessen kan overnemen, volgt wel restitutie van een gedeelte van het vooruit betaalde lesgeld. Tot 1 november 50% van het vooruit betaalde lesgeld, tot 1 januari 30%. De directie van Kunstacademie Friesland houdt zich het recht voor de opleiding door een andere dan de op de website genoemde  docent te laten geven.

Het lesgeld voor het volgende studiejaar wordt jaarlijks voor 1 maart vermeld op deze website.

 

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Kunstacademie Friesland (kvk nr. 01058963) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voor gebeurtenissen in of buiten Kunstacademie Friesland.

 

KLACHTENPROCEDURE

Bij eventuele onenigheid hanteert Kunstacademie Friesland een eenvoudige klachtenprocedure.

 

De klachtenprocedure staat omschreven op de website www.kunstacademiefriesland.nl en kan

 als pdf gedownload worden. Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing. De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect)

 

veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Kunstacademie Friesland te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kunstacademie Friesland gebruik is gemaakt, tenzij aan Kunstacademie Friesland opzet of grove schuld kan worden verweten. De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal danwel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

 

VERTROUWELIJKHEID

Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.