Bij een klacht, ga je eerst in overleg met je docent. Kom je er niet uit of wordt je niet gehoord, dan ga je naar de directie. Vind je daar niet (voldoende) gehoor of wordt je klacht niet opgelost, dan richt je je klacht tot de Klachtencommissie. Bij eventuele onenigheid hanteert Kunstacademie Friesland een eenvoudige klachtenprocedure.

1. Van deze regeling kunnen gebruik maken: studenten, cursisten, docenten en andere contractanten van Kunstacademie Friesland lopende de periode van hun
inschrijving of contract. Zij kunnen ook buiten die periode hiervan gebruik maken, indien de klacht een gebeurtenis betreft die binnen de periode van inschrijving of binnen de contractperiode heeft plaatsgevonden tot maximaal 365 dagen geleden.
2. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de directie van de academie via: e-mail (heeft de voorkeur): info@kafrl.nl onderwerp regel: klacht. Post: Directie Kunstacademie Friesland, Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden (linksboven op envelop: Klacht).
3. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
4. Na ontvangst van een klacht neemt de directie binnen 7 werkdagen mondeling of schriftelijk contact op met de indiener van de klacht. De definitieve afhandeling volgt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.  Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, ontvangt de indiener van de klacht daarover bericht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt ook een indicatie gegeven van de te verwachten termijn van afhandeling.
5. Indien een klacht tegen een persoon of meerdere personen is gericht, volgt de directie een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor. Met de indiener van de klacht wordt een bijeenkomst afgesproken, indien de laatste dat wenst.
6. Als ontevredenheid ontstaat over de behandeling van de klacht, vragen partijen een bindend advies aan een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit de geschillencommissie van Kunstacademie Friesland: S. Brouwers en mw. W. Eling., te bereiken via klachtenkaf@gmail.com
7. De geschillencommissie neemt een bindend besluit binnen 21 werkdagen. Beslissingen op een klacht worden schriftelijk en met
redenen omkleed aan klager meegedeeld. De consequenties van een beslissing worden snel door de academie afgehandeld.
8. De klacht en de wijze van afhandelen worden gedurende 2 jaar schriftelijk bewaard in de administratie van de Kunstacademie Friesland . Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing. De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.

Loading...