LOGIN CANVAS

regelementEN

 

Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij een

 

huishoudelijk regelement

 

Communicatie

Op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur is de administratie telefonisch bereikbaar voor vragen van studenten.

Per mail kunnen vragen 24/7 ingediend worden.

Vragen en/of mail worden binnen 14 dagen beantwoord. Mocht er meer tijd nodig zijn voor specifieke vragen dan zal dat gecommuniceerd worden met de student/cursist. In de vakantieperiode kan de afhandeling langer duren i.v.m. afwezigheid.

 

EEN OPGERUIMD ATELIER

Wij vragen van alle studenten en cursisten de bereidheid zorgvuldig met het materiaal en de werkplek om te gaan, zo schoon mogelijk te werken en daarvoor de aanwijzingen in het leslokaal en van de docent op te volgen.

 

WIJZIGINGEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie van Kunstacademie Friesland.

 

PORTRETRECHT

Tijdens de lessen aan de Kunstacademie Friesland worden foto’s gemaakt. De foto’s kunnen door Kunstacademie Friesland gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op o.a. de website, studiegids etc. Door inschrijving verklaart de student akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.

Tegen publicatie kan schriftelijk bezwaar gemaakt worden. De directie van Kunstacademie Friesland zal zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 

Eigendomsrecht lesmateriaal

Lesmateriaal wat gemaakt is door de docent en wat afgerekend is door de student, is eigendom van de student.

 

ROKEN

In het gehele gebouw van de Kunstacademie Friesland mag niet gerookt worden. Voor rokers is er gelegenheid om te roken in de binnentuin.

 

 

Aansprakelijkheid

De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Kunstacademie Friesland te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kunstacademie Friesland gebruik is gemaakt, tenzij aan Kunstacademie Friesland opzet of grove schuld kan worden verweten.

De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal dan wel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

 

Docentenhandleiding 2018-2019

Deze handleiding is voor elk academiejaar bekend gemaakt aan docenten en van toepassing op alle lessen van de Kunstacademie Friesland. Vastgesteld en voor akkoord verklaard.

 

1.  Wat verwacht de student van de docent

De studenten hebben door middel van de informatie die verstrekt is via de website, folder e.d. en door het toelatingsgesprek een verwachting van de lesstof en van de docent.

Zij gaan ervan uit dat er op een goed niveau en volgens een planning onderwijs aan hen wordt gegeven. De docent is op de hoogte van de informatie welke door de Kunstacademie Friesland aangeleverd wordt aan de studenten. Ook wordt van de docent verwacht dat hij/zij de lessen kwalitatief goed invult.

Aan de docent de taak om up to date te blijven door de site van de Kunstacademie te raadplegen over de cursussen, vakopleidingen en workshops e.d.

 

2. Website, mededelingen academie en email

2.1 Mededelingen academie

Activiteiten van de docenten worden aan studenten doorgegeven via CANVAS. Schrijf altijd het huiswerk, de bijzondere afspraken, excursies e.d. in de mailing. Stuur ook een cc. naar de administratie van de Kunstacademie Friesland, info@kafrl.nl zodat die ook geïnformeerd is. We verwachten dus een goede communicatie maar ook teamgeest t.a.v. collega’s en organisatie.

 

2.2. Delen van informatie en lesmateriaal

Onder teamgeest wordt ook verstaan dat je informatie deelt met je collega’s maar ook als je denkt dat je andere groepen iets kunt bieden. Je kunt je informatie en linken sturen naar info@kafrl.nl en de organisatie zal zorgen dat het op de site geplaatst wordt.

 

2.3. Pagina van docenten

De berichten op site kunnen voor korte duur actueel zijn en zullen daarom snel wisselen. Informatie op de docentenpagina zijn een vast gegeven. De docent kan zich daar als kunstenaar en docent profileren. Docentenpagina’s worden geregeld bezocht. Het is dan ook van belang dat de docent deze pagina actueel houdt met afbeeldingen van eigen werken.

 

2.4 Website adressen van de Kunstacademie Friesland

Op het internet is de Kunstacademie Friesland te vinden onder: www.kunstacademiefriesland.nl en www.kafrl.nl.

Voor het mededelingenbord is een link CANVAS opgenomen op de home page.

 

2.5 Emailadressen van de Kunstacademie Friesland

info@kafrl.nl en aanmelden@kafrl.nl

 

3. Huishoudelijk regelement

 

3.1

Toegang tot het gebouw.

De docenten van de vakopleiding en keuzevakken ontvangen bij aanvang van het cursusjaar een sleutel en leveren deze na hun lesperiode weer in bij de organisatie. 30 minuten na de les van de dag wordt het alarmsysteem in werking gesteld. Mocht een docent iets vergeten zijn dan moet de docent bellen met telefoonnummer 058-2136542 om het alarm buiten werking te zetten.

 

3.2 Aanvang les

De docent dient ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn in de lesruimte. De ruimte is gereed zodat de lessen kunnen beginnen en eindigen volgens de tijden welke vermeld zijn in de documentatie.

 

3.3.

Lesruimte en voorzieningen

Het atelier dient na afloop van de les netjes achtergelaten worden. De vloer is geveegd en de tafels zijn schoongemaakt. Het onderhouden van de lesruimte gaat in samenwerking met de studenten. Geef tijdens de les informatie wat je als docent verwacht. Het afval wordt gescheiden en volle bakken kunnen gestort worden in de daarvoor bestemde container.

Zorg dat het gebruikte gereedschap weer op de vaste plek wordt teruggezet.

Bij het verlaten van het vertrek doe je de verwarming lager en na de laatste les de lichten uit.

 

3.4

Documentatie voor docenten

Iedere docent heeft zijn eigen documentatievak welke opgeborgen zijn in het kantoor om privacy van de student te waarborgen. De docent registreert op de lijst de aanwezigheid van de studenten. Bij de cursus model/portret wordt tevens bijgehouden of er is gewerkt naar model of portret.

 

3.5

Papier en materialen

De docent geeft ruim van te voren door of er schilder-, schetspapier aanwezig moet zijn voor bepaalde lessen.  Dit kan gemaild worden naar de administratie; info@kafrl.nl

 

3.6

Kosten voor modellen

De kunstacademie Friesland regelt de vergoeding aan modellen voor de opleiding model/portretschilderen. De docent ontvangt een schrijven welke hij aan het model kan geven. Voor andere cursussen gelden geen vergoedingen aan modellen. Als een docent een model nodig heeft in de les dan moet hij daar zelf zorg voor dragen en de kosten verrekenen met de studenten. Voor een naaktmodel geldt als vaste vergoeding € 25,00. De kunstacademie verwacht dat er in de vrije cursussen niet teveel met model of portret gewerkt gaat worden.

 

3.7

Materialen

Als de docent andere les materialen nodig heeft (uitgezonderd het papier) dan bestelt hij/zij die via info@kafrl.nl. Deze materiaalkosten worden door de docent verrekend met de studenten.

 

 

4. Lessen

 

4.1

Doel van de Kunstacademie Friesland

Hoofddoel is zelfstandigheid, verdieping, kunstzinnige kwaliteit en samenhang in je werk. Dit, met het oog op een succesvolle uitoefening van het vak van beeldend kunstenaar. Een creatieve en avontuurlijke houding staat voorop. Technische ontwikkeling, experimenteren en materiaalkennis gaan samen met artistiek inzicht en inzicht in de kwaliteitscriteria voor beeldende kunst. Je wordt in opdrachten en vrij werken begeleid bij het ontwikkelen van eigen thema’s en een persoonlijke manier van vormgeven. Onze opzet sluit aan bij de competenties van de andere kunstacademies in Nederland, namelijk 'het ontwikkelen van de vermogens tot creëren, kritische reflectie, groei en vernieuwing, organiseren, communicatie, omgevingsgerichtheid en samenwerken'.

Hoewel natuurlijk ook de zakelijke kant van het vak aandacht krijgt, heeft dit alléén zin als jouw aandacht voor kunstzinnige kwaliteit voorop blijft staan. Doel is niet, hoe dan ook je werk te verkopen. De verantwoordelijkheid van een kunstenaar gaat verder dan dat. Onze kunstopleiding is erop gericht dat je weet waarover je het hebt als je kunst op de markt brengt. Voor de koper ben jij de deskundige op wie hij/zij moet kunnen vertrouwen.

 

4.2

Kwaliteitsnorm

Binnen de Kunstacademie is het mogelijk een vakopleiding te volgen inclusief examen. Ook is het mogelijk om losse cursussen of workshops buiten de vakopleiding om te volgen. Voor deze cursussen en workshops ontvangen deelnemers een certificaat van deelname. Alle cursussen bieden wel kunstvakonderwijs.

 

4.3

Inhoud van de lessen en niveau

Het niveau en de inhoud van de cursus wordt samen met hoofdvakinhoud directeur Doet Boersma vastgesteld. De docent dient de lessen zelfstandig in te vullen en de studenten mogen een goede invulling van de les verwachten van de docent.

 

4.4

Cursus

De cursus wordt gegeven op een vastgesteld dagdeel en duurt 2,5 uur. De groepsgrootte in minimaal 10 studenten. De cursussen dragen nog traditionele namen zoals tekenen, schilderen , 3D grafische kunst maar worden op een hedendaagse manier gegeven. Een creatieve en avontuurlijke houding staat voorop. Technische ontwikkeling, experimenteren en materiaalkennis gaan samen met artistiek inzicht. Het begeleiden van studenten bij hun ontwikkelen van eigen thema’s en eigen manier van vormgeven is de taak van de docent.

 

4.5

Toelatingseisen

Wij hanteren een leeftijdscriterium van 18 jaar.

Voor de Vakopleiding beeldend geldt een toelatingsgesprek. Daarbij krijg je advies op basis van werk dat je meeneemt. Na een negatief advies kun je géén lessen gaan volgen op onze academie. Wel kun je cursussen en workshops volgen.

Onze toelatingscriteria voor de vakopleiding zijn: drive, creatieve instelling, kunstzinnige interesse,e talent en bereidheid om verder te komen en de mate van artistieke zelfstandigheid.

 

4.6

Facultatief programma

Het facultatief programma is een programma wat optioneel gevolgd kan worden. Het bevat onder andere workshops, cursussen, lezingen en excursies.

 

4.7

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De docent gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens t.a.v. de student. Ook worden de adresgegevens e.d. niet door docent verstrekt aan derden. Ook de informatie die de student aan de docent toevertrouwd wordt zorgvuldig behandeld.

Wat betreft bedrijfsvoering zal de docent geen bedrijfsinformatie en vertrouwelijke cursisteninformatie (ook adresgegevens) delen met derden. Tijdens en na beëindiging van de samenwerking zal de docent geen lesmateriaal welke in de Kunstacademie Friesland ontwikkeld, gebruikt en uitgevoerd zijn gebruiken voor eigen doeleinden.

 

 

5. Opleidingsprogramma Vakopleiding

Zie pagina's over de Vakopleiding